هزار ترانه و تردید

هزار ترانه و تردید

 

هنوز

       در رقص-وقفه‌هاي جاده‌ی هراز

                               هزار ترانه و ترديدی

گريزان از فرو رفتن در برف

                          لرزيده در من و ادامه مطلب